190012MillionV 1900tesla 1900tesla2 1900tesla3 1900tesla4 1900tesla5 1900tesla6 1900tesla7 1900tesla8 Telautomaton